MENU dDH HOME

Nieuws 1998
Open brief AFCEA Aan de Raad en B&W van Den Haag

30-1-98 Geacht gemeentebestuur,

Hiermee verzoeken wij u de komst naar Den Haag van de AFCEA-wapenbeurs (october '98) af te wijzen en het Congresgebouw nadrukkelijk en zeer spoedig te adviseren de beurs niet te huisvesten.

Het Congresgebouw heeft laten weten op dinsdag 3 februari te besluiten over het in zee gaan met AFCEA. De beurs voelt zich, na jarenlange vredesprotesten en - in '97 - vervolging door justitie, gedwongen zijn vaste plek in Brussel te verlaten en uit te wijken naar Den Haag.

Of AFCEA, bij zijn onverhoopte komst naar Den Haag met minder protest en problemen te maken krijgt is verre van zeker. De talrijke en gemotiveerde Belgische demonstranten zullen het Congresgebouw zeker weten te vinden. Ditzelfde geldt voor een flink aantal Nederlandse vredesactivisten, herhaaldelijk aanwezig bij de protesten in Brussel.

Indien het Congresgebouw en de gemeente Den Haag zwichten voor het grote geld en invloedrijke kringen rondom Afcea, dan doet dat opnieuw afbreuk aan het imago van Den Haag als Vredesstad, met zijn Vredespaleis, het Internationale Hof, het VN-bureau voor de controle tegen chemische wapens, de grote Internationale Vredesconferenties (de eerstvolgende in mei '99) en z'n prominente positie in het landelijk Platform Gemeentelijk Vredesbeleid. Dit jaar, op 6 juni, dreigt het vredesimago al te worden beschadigd door de 'Operatie Scheveningen', een militaristische show van landmacht, marine en luchtmacht, waar de organisator, de Stichting Promotie Den Haag een miljoen bezoekers verwacht.

Wat AFCEA betreft doen het Congresgebouw en de gemeente er goed aan nota te nemen van het oordeel van de Belgische staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Moreels, die zijn Nederlandse ambtgenoot Pronk per brief verzocht de wapenbeurs te verbieden; dit, omdat wapenbeurzen in strijd zijn met de principes van conflictpreventie en vredeshandhaving.

Hoogachtend, namens het Haags Vredes Platform,

Gerard van Alkemade (secr.).


menu | dDH