MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Vredesaktiviste Krista van Velzen voor Schotse rechter


             Sint-Michielsgestel, 26 september 1998 

           P E R S B E R I C H T Dinsdag 29 september moet de Nederlandse vredesaktiviste Krista 
van Velzen (24) voorkomen voor de politierechter in Helensburg 
(Schotland). Zij moet zich verantwoorden voor haar aktie op 25 
augustus, waarbij zij zich - door een gat te knippen in het hek 
- toegang heeft verschaft tot de Britse atoomduikboten-basis in 
Faslane (Schotland). 
Tegelijk met Krista verschijnen ook twee Finse vrouwen, Katri 
Silvonen (20) en Hanna Jarvinen (21) en de Britse Helen John 
(47) voor de rechter. De rechtszaken beginnen om 10:00 in 
Dumbarton Sheriff Court, Victoria Halls in Helensburg (nabij 
Glasgow). 

Krista, Hanna en Katri zijn aangesloten bij de Internationale 
vredesorganisatie Voor Moeder Aarde, gevestigd in Gent (Belgie). 
Zij voerden hun akties uit tesamen met leden van de Trident 
2000-Ploegscharenbeweging (TP2000). De strikt geweldloze akties 
van de vredesaktivisten richtten zich met name tegen de recente 
uitbreiding van het Britse nukleaire duikboten-arsenaal. 

Aanklachten geseponeerd 

Krista heeft in augustus drie eerdere pogingen ondernomen om een 
Britse atoomduikboot uit te schakelen. Daartoe drong zij 
tweemaal, in duikerspak gestoken, door de strengbeveiligde 
militaire kontroles heen en slaagde er in een atoomduikboot tot 
op enkele meters te benaderen. Ook voor deze akties werd zij 
gearresteerd, maar binnen enkele uren weer op vrije voeten 
gesteld, zonder dat er een aanklacht tegen haar werd ingediend. 

In voorlopige hechtenis 

Na haar vierde poging om tot de duikboten-basis door te dringen 
werd zij gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen in de 
vrouwengevangenis HMP Cornton Vale in Stirling (Schotland). 
Tot voorarrest werd besloten, omdat Krista weigerde het aanbod 
om op borgtocht te worden vrijgelaten te accepteren. Voorwaarde 
van de borgtocht was ondermeer dat zij moest beloven zich te 
zullen onthouden van verdere akties. Daartoe was zij niet bereid. 

Hongerstaking 

In de gevangenis zijn de vrouwen doorgegaan met hun geweldloze 
akties. Op vrijdag 18 september gingen zij een dag in 
hongerstaking, weigerden te spreken en weigerden medewerking aan 
het gevangenisregime. Hun verzet was niet gericht tegen het 
gevangenispersoneel, maar richtte zich tegen de tewaterlating 
(zaterdag 19 september)) van een nieuwe Britse atoomonderzeeer. 
Hiervoor werden de vrouwen gestraft. 
Sinds 19 september verblijven zij in afzonderlijke cellen. Zij 
hebben geen kontakt meer met elkaar, noch met de buitenwereld. 
Ze mogen niet telefoneren en geen post verzenden en zijn 
verstoken van rekreatie. TP2000 heeft tegen deze behandeling 
een klacht ingediend bij de gevangenisdirektie. 

Aanklacht 

De aanklachten waarvoor Krista, Katri, Hanna en Helen zich op 29 
september moeten verantwoorden luiden: 'wangedrag' (='malicious 
mischief') en 'overtreding van de plaatselijke wet' (=breach of 
bye-laws'). 

In hun verdediging zullen zij ondermeer verwijzen naar de 
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996, 
waarin werd verklaard dat 'bedreiging met en gebruik van 
kernwapens in het algemeen in strijd (is) met het internationale 
humanitaire recht'. 
Tevens beroepen de vrouwen zich op de Neurenberg-principes: 
ieder mens heeft het recht en de plicht om misdaden tegen de 
menselijkheid te voorkomen'. 
De vrouwen worden bijgestaan door advokaten. Tijdens de 
rechtszitting zullen sympathisanten buiten de rechtbank een 
indrukwekkende solidariteits-aktie houden. 
(Dit levert ongetwijfeld prachtige foto's op!) 

Akties gaan door, ook in Nederland 

Naar verwachting zullen de vier vrouwen direkt na de rechtszitting 
op vrije voeten worden gesteld. Krista van Velzen zal dan, samen 
met Hanna Jarvinen en Katri Silvonen, afreizen naar Belgie, waar 
zij op 1 oktober zullen deelnemen aan een 'burger-inspektie' van 
de Belgische vliegbasis Kleine Brogel. Op Kleine Brogel liggen, 
evenals op de Nederlandse vliegbasis Volkel, (Amerikaanse) 
kernkoppen opgeslagen. 

Vervolgens reist Krista door naar Nederland, waar - op haar 
verzoek - op zaterdag 3 oktober een bijeenkomst is belegd, ter 
oprichting van een Ploegscharen-affiniteitsgroep in Nederland. 
De (besloten) bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en is niet 
toegankelijk voor de pers. 
Bedoeling is dat de Ploegscharenbeweging ook in Nederland 
direkte, geweldloze akties zal uitvoeren, gericht tegen in 
Nederland aanwezige kernwapens en om de Nederlandse regering te 
dwingen zich aktief in te spannen voor nukleaire ontwapening. 
Zulks met verwijzing naar de uitspraak van het Internationaal 
Hof van Justitie. 

---------- 
Noten voor de pers: 

* Achtergrondinformatie over de akties waaraan ondermeer Krista 
 heeft meegedaan vindt u op: 

        http://www.ddh.nl/vrede (Nederlandstalig) 
        http://www.gn.apc.org/tp2000 
        http://www.motherearth.org 

* Dinsdag 29 september is er direkt na afloop van de rechtszitting 
 in Helensburg (nabij Glasgow) een perskonferentie met de vier 
 vrouwen. 
 Info: Jane & Jim (TP2000). Tel. 0044-1436-679-194 

* Woensdag op 30 september organiseert voor Moeder Aarde een 
 perskonferentie met Krista, Hanna en Katri in Ostende (Belgie), 
 direkt na aankomst van de boot. Tijd: circa 14:00 uur. 
 Lokatie: stadhuis van Ostende (Belgie). 
 Info: Voor Moeder Aarde. Tel. 0032-92338439 of GSM: 0032-95280259 

* Informatie over de burger-inspektie van vliegbasis Volkel en over 
 de Ploegscharen-bijeenkomst op 3 oktober: 073-5941622 (Omslag, 
 vragen naar Marta Resink). 

* Informatie over de burger-inspektie van vliegbasis Kleine Brogel 
 (Belgie): Voor Moeder Aarde: 0032-92338439. 
 Web: http://www.motherearth.org 

* Voor interviews met Krista (op of na 3 oktober) kunt u bellen met 
 Omslag: 073-5941622 of 030-2730100 (vragen naar Dick Verheul). 

------------------------------------------------------------------------ 

             ACHTERGROND-INFORMATIE 
       KAMPAGNE TRIDENT PLOEGSCHAREN 2000 (TP2000) 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie bestaat uit drie 
Trident-onderzeeers (vier vanaf september). Iedere onderzeeer 
heeft 16 raketten die elk acht atoombommen kunnen bevatten. Het 
geheel is gestationeerd op de marinebasis te Coulport en 
Faslane, Schotland. 
De bommen hebben zes keer meer explosieve kracht dan de bom die 
op Hiroshima viel. Groot-Brittannie bezit nu meer nukleaire 
wapens dan tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. 

Internationaal recht 

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag deed 8 juli 1996 
de volgende uitspraak over de legaliteit van nukleaire wapens: 
"methoden van oorlogsvoering die geen onderscheid maken tussen 
burgerdoelen en militaire doelen, of die onnodig lijden 
veroorzaken onder soldaten, zijn verboden. Gezien de unieke 
karakteristieken van nukleaire wapens (...) het gebruik van deze 
wapens bijna nooit te verenigen valt met zulke vereisten". 

Trident Ploegscharen 2000 (TP2000) 

De Ploegscharen beweging zoekt de konfrontatie, maar biedt 
geheel geweldloos weerstand tegen de wapenwedloop en nukleaire 
wapens. De afgelopen jaren hebben de leden verschillende 
ontwapeningsakties uitgevoerd, waaronder het onbruikbaar maken 
van een Hawk gevechtsvliegtuig dat van Groot-Brittannie naar 
Indonesie zou worden uitgevoerd. De vier vrouwen die de schade 
toebrachten werden juli 1996 vrijgesproken. 

TP2000 ging mei dit jaar van start, en 97 aktivisten hebben een 
schriftelijke verbintenis afgelegd om op een geweldloze, vooraf 
aangekondigde en verantwoordelijke manier het Britse nukleaire 
wapensysteem te ontwapenen. De akties gaan door tot 1 januari 
2000 of tot de regering besluit het Trident systeem eerder te 
ontwapenen. 
Trident Ploughshares is een internationale beweging. Aktivisten 
van meer dan een dozijn landen zijn aanwezig bij het aktiekamp 
te Coulport van 11 tot en met 25 augustus. In Coulport bestaat 
al meer dan zestien jaar en permanent vredeskamp. 

Trident Ploughshares 2000: 

  42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 1NR, U.K. 
  Tel: 0044-1603-611953 
  Fax: 0044-1603-666879 

  Email: permanent kantoor: reforest@gn.apc.org 
     TP2000 vredeskamp: tp2000@gn.apc.org 
  Homepage: http://www.gn.apc.org/tp2000 

Voor perskontakten: Jane & Jim    tel. 0044-1436-679-194 
        of: David McKenzie  tel. 0044-1324-556-768 

------ Einde persbericht ------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- menu | dDH