MENU dDH HOME

Kernwapens
Burgers gaan vliegbasis Volkel inspekteren op aanwezigheid van illegale kernwapens

P E R S B E R I C H T

Sint-Michielsgestel, 23 september 1998

Donderdag 1 oktober om 14:00 uur zal een delegatie van de Nederlandse bevolking vliegbasis Volkel (N.B.) inspekteren op de aanwezigheid van kernwapens. Op de vliegbasis liggen nog steeds kernwapens opgeslagen, gereed voor gebruik door Nederlandse F-16's.
In 1996 bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht.

Het burger-inspektieteam zal zich om 14:00 melden bij de hoofdpoort van vliegbasis Volkel, aan de Zeelandsedijk 10.
Voor aanvang van de inspektie zal ex-luchtmachtkapitein Meindert Stelling, thans voorzitter van het Tribunaal voor de Vrede, het boek 'Onrechtmatigheid van kernwapens?' overhandigen aan de kommandant van de basis, kolonel P. Berlijn.

Kolonel Berlijn is inmiddels per brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen inspektie. Hem is verzocht het inspektie-team alle medewerking te verlenen bij hun speurtocht naar de plek waar de illegale kernwapens liggen opgeslagen, en om openheid van zaken te geven omtrent het aantal aanwezige kernbommen.
Vertegenwoordigers van de media zijn uitgenodigd om het inspektieteam te vergezellen, en om verslag te doen van hun bevindingen. De bevindingen van het inspektie-team zullen onder de aandacht van de Nederlandse regering worden gebracht.

De burger-inspektie vindt plaats in het kader van de internationale Abolition Day. Op 1 oktober zullen ook in andere landen kernwapen- bases worden geinspekteerd door teams van verontruste burgers.

Kernwapens zijn illegaal

Doel van de inspekties is om de regeringen te konfronteren met de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie (IHJ), hen te dwingen zich te houden aan de uitspraak van het IHJ en zich aktief in te spannen voor algemene nukleaire ontwapening.

Mocht het inspektie-team de toegang tot de basis worden geweigerd, of indien de legerleiding geen loyale medewerking aan de inspektie verleent, dan kan dat worden opgevat als een bewijs dat vliegbasis Volkel kennelijk iets te verbergen heeft. Hetgeen aanleiding kan zijn voor andere inspektieteams om op onaangekondigde momenten tot eigenmachtige inspektie over te gaan.

Nederland zei NEE!

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft zich in het verleden reeds krachtig uitgesproken tegen kernwapens. Toch liggen er nog steeds kernwapens op Volkel. Dat is in strijd met de demokratie!

In plaats van de wens van de bevolking te respekteren, handhaaft de Nederlandse regering haar steun aan de nukleaire doctrine van de NAVO en werkt mee aan de instandhouding en verdere perfektionering van nukleaire wapensystemen. Dat is immoreel en -getuige de uitspraak van het IHJ- ook illegaal!

De Nederlandse regering handelt hiermee bovendien in strijd met de Nederlandse ondertekening van het Non-Proliferatie Verdrag, waar de ondertekenaars in artikel VI plechtig verklaard hebben: ,onderhandelingen te zullen nastreven (...) gerelateerd aan het vroegtijdig stopzetten van de kernwapenwedloop en gericht op nukleaire ontwapening....."

In de jaarlijks terugkerende stemmingen in de Verenigde Naties, waar gepleit wordt voor bindende afspraken over volledige nukleaire ontwapening, stemt Nederland grotendeels tegen.

Als een regering niet bereid is gevolg te geven aan de wens van de meerderheid van de eigen bevolking, zijn internationale afspraken niet nakomt en meewerkt aan de voorbereiding van misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft iedere burger het recht en de plicht om zelf in aktie te komen.

De burger-inspektie op 1 oktober is een initiatief van een groot aantal individuele en verontruste burgers, die zich verenigen onder de leuzen: Alle kernwapens de wereld uit, en Geen bommen, maar brood!

---------------------------------------------------------------------
Noten voor de pers:

- Algemeen perskontakt mbt burger-inspektie Volkel en andere akties
 tegen kernwapens: Marta Resink (Omslag): 073-5941622.

- Informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij kernwapens, NAVO
 beleid en internationale ontwikkelingen: Karel Koster (AMOK en
 Werkgroep Eurobom): 030-2714376 of 030-2722594.

- Informatie over het World Court Process en de internationale
 impact van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof:
 Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries (World Court Project/International
 Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA): 070-3232369.

- Het boek dat aan kolonel Berlijn zal worden aangeboden is:
 'Rechtmatigheid van kernwapens?' - Nederlandse vertaling van de
 uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, voorzien van de
 verklaringen en individuele meningen van de verschillende rechters.
 ISBN 90 73838 03 7.
 Uitgave van het Tribunaal voor de Vrede, 1998: 020-6681868.


menu | dDH