[Menu] [dDH]

Oorlog en Vrede
1 oktober: burger-inspektie van vliegbasis Volkel

P E R S B E R I C H T

Alle kernwapens de wereld uit!
Geen bommen maar brood!

Sint-Michielsgestel, 30 september 1998

Donderdag 1 oktober om 14:00 uur zal een delegatie van de Nederlandse bevolking trachten een 'burger-inspektie' uit te voeren op vliegbasis Volkel (N.Br.). Op deze basis liggen (Amerikaanse) kernbommen opgeslagen, gereed voor gebruik door Nederlandse F16's.
De inspektie is vooraf aangekondigd bij de basis-kommandant. Voor aanvang van de inspektie zal Meindert Stelling, voorzitter van het Tribunaal voor de Vrede, het boek 'Onrechtmatigheid van kernwapens?' aanbieden aan een woordvoerder van de basis.

De burger-inspektie is een initiatief van een groot aantal individuele en verontruste burgers, die zich verenigen onder de leuzen: 'Alle kernwapens de wereld uit' en 'Geen bommen, maar brood!'.

Veel mensen zullen naar vliegbasis Volkel komen om het inspektieteam te ondersteunen in hun gewichtige taak om erachter te komen of de (illegale) kernwapens inmiddels van Volkel zijn verwijderd.

In 1996 bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht.
(Voorbereiding van) de inzet van kernwapens kan worden gezien als het (voorbereiden van) een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid.
De Neurenberg-principes geven iedere burger de plicht en het recht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen.

Met het toestaan van de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied, handelt de Nederlandse regering niet alleen in strijd met het internationaal recht, maar tevens in strijd met de Nederlandse ondertekening van het Non-Proliferatie Verdrag, waar de ondertekenaars in artikel VI plechtig verklaard hebben:
,,onderhandelingen te zullen nastreven (...) gerelateerd aan het vroegtijdig stopzetten van de kernwapenwedloop en gericht op nukleaire ontwapening....."

In de jaarlijks terugkerende stemmingen in de Verenigde Naties, waar gepleit wordt voor bindende afspraken over volledige nukleaire ontwapening, stemt Nederland grotendeels tegen.

Vanavond (30 september) buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over de konsekwenties van het Non-Proliferatieverdrag en over de komende stemronde in de Verenigde Naties.

Verzoeken afgewezen

In antwoord op de aangekondigde inspektie liet de kommandant van vliegbasis Volkel, kolonel Berlijn, schriftelijk weten: ,,Om reden van staatsbelang kan ik aan uw verzoek om toegang tot de basis niet voldoen''. De voorlichter van de vliegbasis, majoor Van As, liet desgevraagd telefonisch weten dat kolonel Berlijn ook niet bereid is om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in ontvangst te nemen.

Desalniettemin zal het inspektie-team zich om 14:00 melden bij de hoofdpoort van vliegbasis Volkel, aan de Zeelandsedijk 10. Zij zullen alsnog om toegang vragen en trachten de uitspraak van het Internationale Hof aan te bieden.
Het team zal daarbij tevens om openheid en opheldering vragen over de aanwezigheid van (Amerikaanse) kernwapens op vliegbasis Volkel.

Het inspektie-team bestaat uit: Hans Wiebenga (81, Tilburg), Trees Lambregts (64, Eindhoven), Hanno Krijgsman (23, Nijmegen) en Margreet Blaak (23, Hilversum).

Internationale kampagne

De burger-inspektie vindt plaats in het kader van de internationale Abolition Day. Op 1 oktober zullen ook in Belgie, Duitsland, Groot- Brittannie en de Verenigde Staten soortgelijke inspekties worden uitgevoerd door teams van verontruste burgers.
Vorige week werd reeds een burger-inspektie uitgevoerd op de atoom- basis Dimona in Israel.

Doel van de inspekties is om de regeringen te konfronteren met de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie (IHJ), hen te dwingen zich te houden aan de uitspraak van het IHJ en zich aktief in te spannen voor algemene nukleaire ontwapening.

-------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de pers: 

* Meer informatie over de burger-inspektie en voor de fact-sheet 
  'De feiten over kernwapens in Nederland': http://www.ddh.nl/vrede 

* Algemeen perskontakt burger-inspektie: Omslag: 073-5941622 
  (vragen naar Marta Resink of Dick Verheul) 

* De leden van het inspektieteam zijn: 
  - Hans Wiebenga (81 - Tilburg)), bestuurslid van de vereniging 
   PAIS en voorzitter van het Anti-Oorlogsmuseum. 013-5712042 
  - Trees Lambregts (64 - Eindhoven), theologe en feministe. 
   040-2418092 
  - Margreet Blaak (23 - Hilversum), studente kultureel-maatschappelijke 
   vorming. 06-59666562 
  - Hanno Krijgsman (23 - Nijmegen)), student sociale wetenschappen. 
   024-3227460 

* Het boek dat door Meindert Stelling zal worden aangeboden is: 
  'Rechtmatigheid van kernwapens?' - Nederlandse vertaling van de 
  uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, voorzien van de 
  verklaringen en individuele meningen van de verschillende 
  rechters. ISBN 90 73838 03 7. 
  Uitgave van het Tribunaal voor de Vrede, 1998: 020-6681868. 

  Meindert Stelling: 0172-473687. 

* Informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij kernwapens, NAVO 
  beleid en internationale ontwikkelingen: Karel Koster (AMOK en 
  Werkgroep Eurobom): 030-2714376 of 030-2722594. 

* Informatie over het World Court Projekt en de internationale 
  impact van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof: 
  Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries (World Court Project/International 
  Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA): 070-3232369. 

------------------------ Einde persbericht -------------------------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH