MENU dDH HOME

Kernwapens
47 burger-inspekteurs gearresteerd bij Belgische NAVO-basis, waaronder kamerleden en akteurs

Bericht afkomstig van For Mother Earth (Belgie)
Vertaling: Omslag

Veertig Belgische VIP's sloten zich aan bij de Burger-Inspektie beweging

Gent, 2 oktober 1998 - Gisteren, donderdag 1 oktober, om 10:00 gaven meer dan zestig mensen gehoor aan de oproep tot deelname aan een grootscheepse Burger-Inspektie van de NAVO-opslagplaats AFB in het Belgische Kleine Brogel. In de opslagplaats liggen atoomwapens. De oproep tot burger-inspektie ging uit van Voor Moeder Aarde en het Forum voor Vredesactie (de Vlaamse afdeling van War Resisters International).
Aan het eind van de dag waren 47 inspekteurs gearresteerd wegens het betreden van de militaire basis. De arrestanten verklaarden dat zij op zoek waren naar illegale kernwapens en verwezen daarbij naar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, dat op 8 juli 1996 uitsprak dat kernwapens in strijd zijn met het Internationale humanitaire recht.

Al geruime tijd bestaat er een groeiende verdenking dat de Belgische overheid een geheim verdrag heeft gesloten met de Verenigde Staten, waarbij het wordt toegestaan om Amerikaanse taktische kernwapens op Belgisch grondgebied op te slaan.
Alle Kamer-vragen hierover worden echter afgedaan met zwijgen, of met de typische militaire reaktie ,,dat kunnen wij bevestigen, noch ontkennen''. Een recent verzoek van verschillende kamerleden aan de Belgische minister van Defensie, om de basis te inspekteren, vond wederom geen gehoor.
De opslag van kernwapens in Kleine Brogel, bewaakt door 110 leden van de Amerikaanse MUNSS (= Munition Support Squadron), blijft duidelijk een geheim en het leger zou dat geheim graag uit de publieke belangstelling houden en buiten het demokratische proces.

Recentelijk vergaarden Voor Moeder Aarde en War Resisters International bewijsmateriaal over de aanwezigheid van tien Amerikaanse B-61 taktische kernbommen voor massa-vernietiging. Kleine Brogel ligt in een tamelijk landelijk gebied in het noordoostelijk deel van Belgie.
Volgens onze informatie bevinden zich sinds 1962 kernwapens op de vliegbasis. Alle informatie daarover is onthouden aan het Belgische parlement, waarmee ieder wezenlijk debat onmogelijk wordt gemaakt. Leden van Niet-Gouvernementele organisaties (NGO's) die kamerleden van informatie wilden voorzien werden geintimideerd, bedreigd met fysiek geweld en beschuldigd van het verzamelen van militaire geheimen.

Dit alles gebeurt terwijl Belgische F-16 piloten van het 23ste Devil- en het 31ste Tiger-squadron oefenen om met deze massavernietigingswapens te vliegen. Daarmee dragen zij bij aan het overtreden van de artikelen I en II van het nukleaire Non-Proliferatieverdrag. De besluitvorming hieromtrent vindt plaats binnen de ondemokratische en besloten afspraken van de Nukleaire Planning Groep van de NAVO.

Ook de kommandant van de basis, kolonel Van der Auwera, weigerde de parlementariers, NGO's en mediavertegenwoordigers toegang tot de gevoelige delen van de basis. De kommandant luisterde niet naar de legale argumenten die refereerden aan schending van het Internationaal Recht door zowel de Belgische als de Amerikaanse overheid aangaande de NAVO atoomwapen-opslag op de basis.

De Burger Inspekteurs benadrukten het feit dat op 1 oktober 1946 het Neurenberg Tribunaal eindigde. Dat Tribunaal leidde tot een VN- charter dat iedere burger het morele en wettelijke recht geeft om de voorbereiding van misdaden tegen de menselijkheid te melden en te voorkomen.

De inspekteurs bleken zich in het geheel niet te laten intimideren door de rondcirkelende militaire helikopter, noch door de Belgische rijkspolitie en leden van de geheime dienst, die bij bij elke stap volgden.

Rond 13:00 uur sprongen negen kamerleden over het hek van de militaire basis of knipten zich een weg door het hek. Alle negen zijn zittende kamerleden van christelijke en socialistische demokratische partijen, de Vlaamse Regionale Partij en de Groene Partij. De meesten van hen liepen recht op het Amerikaanse deel van de basis af. De politici kregen spoedig gezelschap van bekende akteurs, geestelijken, milieu- en vredesaktivisten, ontwapenaars en... zelfs drie daartoe uitgenodigde verslaggevers en fotografen voegden zich bij hen, door het hek.

De militairen, zowel Belgische als Amerikaanse, leken verbluft en verlamd bij de aanblik van deze groep burgers, die hun individuele verantwoordelijkheid namen om de internationale wetgeving te handhaven door gewetensvol een lagere wet te overtreden om een grotere misdaad te voorkomen.

Stel je het gezicht voor van de Amerikaanse soldaat die 'STOP' riep, terwijl het zijn geweer richtte... het gaf geen enkele reaktie of effekt bij de inspekteurs die hun weg naar de Amerikaanse site gewoon vervolgden.

De inspekteurs waren slechts 'gewapend' met een pen en papier. Sommigen hadden een kamera bij zich. Ook het bord met de waarschuwing 'The use of lethal force is authorized'' weerhield de mensen er niet van hun zich een weg te knippen door dit verdachte terrein. Zelfs de honden konden de meeste inspekteurs nauwelijks angst aanjagen.

De hele tijd bleven de inspekteurs vriendelijk, respektvol en volledig geweldloos. Ze spraken met het beveiligingspersoneel over hun wettelijke plicht om deze inspektie uit te voeren, om de voorbereiding van misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen.

Het duurde behoorlijk lang voordat de militairen alle 47 rondlopende inspekteurs hadden aangehouden. Uiteindelijk werden ze allemaal bij elkaar gebracht in een ruimte nabij de hoofdpoort, waar ze werden ondervraagd door de rijkspolitie. Rond 16:00 uur werd iedereen weer vrijgelaten.

De kamerleden hebben aangekondigd een parlementair debat te zullen starten over deze situatie, waarbij zal worden aangedrongen op Belgische initiatieven voor het starten van onderhandelingen die moeten leiden tot een een Verdrag tot volledige uitbanning van alle kernwapens. Deze wens werd recentelijk ondersteund door een opiniepeiling onder de Belgische bevolking. Daarbij gaf 72 procent aan dat Belgie een leidende rol zou moeten spelen bij het opstarten van zulke onderhandelingen.

De Burger Inspektie was een hoofdonderwerp op zowel de Belgische TV als de radio en was voorpagina-nieuws voor verschillende kranten. Foto's zijn beschikbaar via Associated Press en EPA. Nieuwe inspekties zijn in voorbereiding.

De bedoeling van de kampagne is geslaagd. We hebben de kwestie van de illegale kernwapens onder de aandacht kunnen brengen van een groot publiek en van de politiek. We spreken de hoop uit dat meer mensen hun geweldloze direkte akties zullen verbinden met politiek lobbywerk.

Meer details over deze inspektie (lijst van namen van de kamerleden) en ander nieuws volgt spoedig. We weten dat er inmiddels meer dan tien soortgelijke inspekties hebben plaatsgevonden, of worden voorbereid, in Israel, Nederland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten.

----- Einde doorgestuurd bericht ------

Noten voor de pers:

- In Nederland vond op 1 oktober een burger-inspektie plaats van de
 Vliegbasis Volkel. Voor informatie: http://www.ddh.nl/vrede
 Of bel Omslag: 073-5941622
 Omslag is aangesloten bij het internationale netwerk Abolition 2000

 Er is volop foto- en filmmateriaal beschikbaar (ook van de spontane
 burger-inspekties door kleine groepjes op 1 en 2 oktober)

- Meer informatie over de Belgische inspektie:
 http://www.motherearth.org/support.htm

 Foto's beschikbaar via Associated Press en EPA
 Betacam and digital video footage beschikbaar

- Voor Moeder Aarde: Lange Steenstraat 16/D, 9000 Gent, Belgium
 Phone/fax +32-9-233 84 39  Mobile +32-95-28 02 59
 E-mail: international@motherearth.org
 WWW: http://www.motherearth.org/

 ***************************************************************
 *  For Mother Earth is member of Abolition 2000 - the global *
 *network to eliminate nuclear weapons, the International Peace*
 *  Bureau (IPB), World Information Service on Energy (WISE), *
 * International Netwerk on Sustainable Energy and Eurosolar  *
 ***************************************************************
 *   For Mother Earth has offices in Belgium, Bulgaria,   *
 *    Romania, Slovakia, Sri Lanka and USA, aswell as    *
 *   contacts/groups in Belarus, Czech Republic, France,  *
 *    Finland, Germany, Netherlands and United Kingdom   *
 ***************************************************************


menu | dDH