menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2006 |
 
 
 
Na demonstratieve tocht door Den Haag
Vredesactivisten verboden in toga voor rechter te verschijnen

 
bij min. defensie Bericht van Aktie tegen Kernwapens
 
Den Haag, 13 september 2006 - Vandaag moest een tiental vredesactivisten voor de politierechter in Den Haag verschijnen vanwege een actie op 4 juli j.l. Voorafgaand aan het protest hielden zij een demonstratieve optocht in toga, omdat niet zij maar minister van defensie Kamp terecht zou moeten staan, wegens het niet verwijderen van de illegale kernwapens in Nederland. De tocht voerde langs het Ministerie van Defensie, de 2e kamer en de Amerikaanse abmassade naar het Paleis van Justitie.
 
De actie op 4 juli vond plaats tijdens het bezoek van burgemeester Akiba van Hiroshima aan zijn collega Deetman van Den Haag in het kader van de Mayors for Peace-campagne. Niet alleen het treffen van deze burgemeesters voor vrede en tegen kernwapens vormde de aanleiding, ook de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op 8 juli 1996 dat het gebruik of het dreigen met kernwapens in strijd is met met het internationale humanitair recht en een ultieme bedreiging voor de mensheid vormen, speelden hierbij een rol.
 
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof wordt al tien jaar door de Nederlandse overheid genegeerd. Er ligt nog steeds een tien- tot twintigtal Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel (Noord Brabant) opgeslagen.
 
Omdat de vredesactivisten hun actie op 4 juli niet hadden aangemeld, werden zij binnen een uur gearresteerd en afgevoerd. Nadien kregen ze een schikkingsvoorstel van 200 euro per persoon. Doordat de boetes niet werden betaald, moesten ze vandaag voor de politierechter verschijnen. Advocaat Meindert Stelling had bezwaar gemaakt tegen hun vervolging, zodat er in eerste instantie een hoorzitting zou worden gehouden over de rechtmatigheid van deze beperking van het demonstratierecht en het vervolgen van de vredesactivisten.
Waarom moesten zij vervolgd worden voor het houden van een niet-aangemelde demonstratie terwijl de grove overtreding van de overheid vanwege het meewerken aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vanwege de kernwapenpolitiek, juist niet wordt vervolgd?
 
De dag begon met een demonstratieve tocht vanaf het centraal station van Den Haag naar het Ministerie van Defensie om via de Tweede Kamer te eindigen bij het Paleis van Justitie, waar de rechtszaak zou plaatsvinden. Een tiental vredesactivisten, deels in toga gehuld, bezorgden op het Ministerie van Defensie een dwangbevel gericht aan minister Kamp wegens het niet voldoen aan de eerder gestuurde sommatie om de Amerikaanse kernwapens uit Volkel te verwijderen.
 
bij Amerikaanse ambassade Met enige moeite werden ook 150 flyers bij de Tweede Kamer bezorgd, bestemd voor even zovele kamerleden. De ambassade van de VS weigerde de aan hen gerichte brief in ontvangst te nemen. Stel je voor welk gevaarlijk materiaal er wel niet door de vredesactivisten in gestopt zou kunnen zijn!. Het Haagse publiek bleek minder bang uitgevallen, er werden zo'n 500 flyers uitgereikt.
 
Rond 13.30 uur begon de hoorzitting over de rechtmatigheid van het Openbaar Ministerie om de vredesactivisten te vervolgen. De politierechter opende met het verzoek aan advocaat Meindert Stelling om een passage uit zijn verweerschrift te verwijderen. De advocaat weigerde echter de zinsnede "de actieve collaboratie van de rechtelijke macht aan de misdadige voorbereiding van het gebruik van nucleaire massavernietigingswapens" in te trekken. De politierechter kondigde daarop aan een klacht in te zullen dienen bij de Orde van Advocaten.
 
Nadat vervolgens een aantal vredesactivisten in toga de rechtszaal betrad voor hun hoorzitting, eiste de rechter dat zij hun toga zouden uittrekken. Aangezien er geen kledingsvoorschriften in de wet staan vermeld hoe je daar dient te verschijnen, werd dit geweigerd. De rechter besloot vervolgens de hele zitting te schorsen en voor onbepaalde tijd te verdagen.
 
En van de demonstranten die niet in de bezwaarprocedure zat, kreeg later te verstaan dat vanwege tijdgebrek ook haar zaak is verdaagd tot 19 december aanstaande. Kortom meer nieuws over deze zaak zal volgen.
 
Er zijn al talloze acties tegen kernwapens gevoerd, varirend van het ophalen van handtekeningen en burgerinspecties op militaire terreinen tot het onklaar maken van communicatie-apparatuur en infrastructuur ten behoeve van de kernwapens die in Volkel zijn gelegen. Het parlement en de regring zij vele malen aangesproken op de aanwezigheid van kernwapens in Nederland. Toch weigert de regring zelfs maar te erkennen dat er kernwapens in Volkel opgeslagen liggen.
 
Tien jaar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof negeren is genoeg. De illegale en misdadige praktijk van defensie moet worden gestopt.
 
Rob, Aktie tegen Kernwapens
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2006 |