menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2012 |
 
 
 
Vanwege kort geding tegen de staat
Vredesactivisten voeren actie bij Paleis van Justitie

 
Foto's onder de tekst.
 
Bericht van Meindert Stelling
 
Den Haag, 23 juli 2012 - Vandaag voerden vredesactivisten actie bij het paleis van justitie te Den Haag. Dit in verband met een kort geding dat zij tegen de staat hadden aangespannen. Zij wilden dat de rechter het de staat zou verbieden om de straf ten uitvoer te leggen die het gerechtshof te Den Bosch hen had opgelegd. De activisten werden door dat hof veroordeeld vanwege de actie tegen kernwapens die zij op 6 augustus 2005 op de vliegbasis Volkel hadden uitgevoerd. Dit omdat zij daarbij gaten in het hekwerk van die basis hadden geknipt en zich op het verboden terrein van de vliegbasis hadden begeven. Voor de gaten in het hek werd hen een werkstraf opgelegd. Omdat zij op verboden terrein waren geweest, moesten zij ook nog een boete betalen.
 
De strafzaak die volgde op hun actie kende overigens een bizar verloop. De advocaten van de activisten verdedigden hen op grond van de misdadigheid van het mogelijke gebruik van kernwapens. Gebruik van die massavernietigingsmiddelen tegen doelwitten in woongebieden is strijdig met het oorlogsrecht, dat wil zeggen het internationaal recht dat beperkingen stelt aan ieder gebruik van militair geweld. Staten dienen zich onder alle omstandigheden te houden aan die beperkingen. En omdat het bij gebruik van kernwapens gaat om zeer ernstige misdrijven, zijn zelfs de voorbereidingen daarvoor al strafbaar als misdaad. Maar Nederlandse rechters hebben tot op de dag van vandaag niet willen oordelen op basis van het oorlogsrecht.
 
De strafzaak tegen de activisten werd voorgelegd aan de politierechter in Den Bosch. Achtereenvolgens werden twee politierechters in Den Bosch gewraakt omdat zij zich vooringenomen hadden getoond. De derde politierechter veroordeelde de activisten uiteindelijk. In hoger beroep werden zij geconfronteerd met het gerechtshof in Den Bosch, dat de meningsuiting van hun advocaten wilde beperken. De advocaten kwamen daartegen in het geweer kwamen en stelden op basis van de Grondwet dat het hof niet bevoegd was eigenmachtig beperkingen op te leggen aan hun meningsuiting. Toen zij dit zeiden, ontnam het hof hen het woord. Dat gebeurde zonder enige toelichting, hoewel een rechter zijn beslissingen moet motiveren. Dus vroegen de advocaten het hof waarom hen het woord werd ontnomen. Het hof wilde dit niet toelichten. Toen de advocaten er op wezen dat zij er recht op hadden die redenen te vernemen, stuurde het hof hen de rechtszaal uit. De advocaten weigerden dit en wraakten de voorzitter van het hof. Maar deze trok zich daar niets van aan en gaf opdracht aan de parketpolitie om de advocaten uit de rechtszaal te verwijderen.
 
Zo werden de activisten door het hof te Den Bosch beroofd van hun recht op verdediging, van hun recht op rechtsbijstand door advocaten naar eigen keuze, en van hun recht op vrije meningsuiting. Dat zijn alle drie rechten die in het Europees mensenrechtenverdrag zijn gewaarborgd. En vervolgens werden de activisten, terwijl zij zich niet meer konden verdediging, zonder meer veroordeeld door het hof. Dus stelden de activisten beroep in bij de Hoge Raad. Zij klaagden bij de Hoge Raad dat hun mensenrechten door het hof waren geschonden. Maar de Hoge Raad zei in zijn uitspraak van 13 maart jongstleden daarover geen woord, en verklaarde de activisten wat deze klachten betrof zelfs niet-ontvankelijk. Dit onder het mom dat het ging om "ordemaatregelen", waartegen volgens de wet geen beroep bij de Hoge Raad mogelijk is.
 
Maar de Grondwet zegt dat nationale regelingen niet mogen worden toegepast, indien dit leidt tot schending van rechten die in verdragen zijn vastgelegd. En het Europees mensenrechtenverdrag houdt in dat mensen ook het recht hebben op een rechterlijk oordeel indien wordt geklaagd over mensenrechtenschendingen. De toepassing van de wettelijke regel dat geen beroep mogelijk is tegen "ordemaatregelen", was zodoende in strijd met het Europees verdrag. Door helemaal niet in te gaan op de schending van hun mensenrechten, schond de Hoge Raad dus op zijn beurt opzettelijk de mensenrechten van de activisten. Opzettelijk, want de Hoge Raad was uitdrukkelijk gewezen op zijn verdragsrechtelijke verplichting om te oordelen. Maar de Hoge Raad had even maling aan de Grondwet en aan het Europees mensenrechtenverdrag. Daarmee handelde de Hoge Raad moedwillig onrechtmatig. De activisten zullen hierover één dezer dagen een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 
Het gevolg van de onrechtmatige handelwijze van de Hoge Raad was evenwel dat de veroordeling van de activisten door het hof in Den Bosch in stand werd gelaten. En dus kregen zij eind juni te horen dat zij de boete moesten betalen waartoe zij waren veroordeeld. En de eerste activist kreeg ook al bericht of de uitvoering van een taakstraf. Maar deze tenuitvoerlegging van de veroordeling berust op een onrechtmatige daad van de Hoge Raad. Dus is die tenuitvoerlegging ook onrechtmatig. Daarom vroegen de activisten de kort geding rechter in Den Haag om de tenuitvoerlegging te verbieden, totdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld over hun klacht. De uitspraak van de rechter is op vrijdag 27 juli.
 
Protest bij Paleis van Justitie
 
Protest bij Paleis van Justitie
 
Protest bij Paleis van Justitie
 
Foto's © 2012 Boyd Noorda. Grote versies en andere foto's op aanvraag via Socia Media
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2012 |