menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |
 
 
 
Open brief aan de Tweede-Kamerfractie van de PvdA over Irak
 
Bericht van burgerbeweging 'Openheid over Irak'
 
15 februari 2008 - De burgerbeweging 'Openheid over Irak' wil dat de PvdA zich houdt aan de met haar leden gemaakte afspraak dat de partij een Irak-onderzoek zal nastreven wanneer zich zwaarwegende nieuwe feiten voordoen. In een gisteravond door Nova uitgezonden reportage spreken negen leden van het kabinet-Balkenende I hun twijfel uit over de juistheid van het besluit om de oorlog tegen Irak te steunen. De negen - 65 procent van de veertien leden waarmee Nova sprak - menen dat het besluit om de oorlog te steunen is genomen 'op basis van twijfelachtige of onjuiste informatie'. Het feit dat nu zelfs binnen de inner circle van het kabinet twijfels en kritiek worden geuit is volgens de burgerbeweging 'een verbijsterend nieuw gegeven dat onmiddellijke herziening van het PvdA-standpunt noodzakelijk maakt'. De beweging, zelf voortgekomen uit de PvdA, laat de Tweede-Kamerfractie van de partij in een open brief weten indien nodig de leden te zullen raadplegen, om langs die weg af te dwingen dat de partij zich aan haar afspraken houdt.
 


15 februari 2008
 
Aan de leden van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA
Cc: voorzitter PvdA; geselecteerde media
 
Geachte dames en heren,
 
Hierbij wijzen wij u op de nieuwe feiten inzake de kwestie-Irak die Nova gisteravond presenteerde. In een onthullende reportage spraken negen bewindslieden uit het kabinet-Balkenende I hun twijfel uit over de juistheid van het begin 2003 door henzelf genomen besluit om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Onder hen leden van het CDA en de VVD. De negen menen dat het besluit om de oorlog te steunen is genomen 'op basis van twijfelachtige of onjuiste informatie'. Er is onder andere sprake van bewust of onbewust verkeerd geïnterpreteerde informatie, van als feiten gepresenteerde vermoedens en van het blindvaren op buitenlandse inlichtingen bij gebrek aan eigen informatie. Drie leden vinden dit dermate ernstig dat zij openlijk voor een onderzoek pleiten.
 
Het feit dat nu zelfs binnen de inner circle van het kabinet twijfels en kritiek worden geuit is een verbijsterend nieuw gegeven dat onmiddellijke herziening van het PvdA-standpunt noodzakelijk maakt.
 
Op het PvdA-congres in Zwolle (februari 2007) gingen de leden morrend akkoord met het 'niet binnenhalen' van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. Tegenover dit offer - 'Irak' was een kroonjuweel - stonden harde beloften:
 
1. In een Motie van Treurnis werd vastgelegd dat de PvdA onderzoek zou blijven entameren, logischerwijs a priori op het podium dat er het meest toe doet: binnen de Tweede-Kamerfractie. U bent die afspraak niet nagekomen.
 
2. Nieuwe feiten zouden de PvdA ontslaan van de afspraak met de coalitiegenoten om een onderzoek naar 'Irak' te blokkeren. In de loop van 2007, en zelfs in de afgelopen weken, zijn talloze nieuwe feiten gepasseerd, en vervolgens genegeerd. Daarmee werd ook deze afspraak geschonden, zowel door de fractie als door de PvdA-bewindslieden.
 
Hierbij sporen we u aan om de door Nova gepresenteerde nieuwe feiten aan te grijpen om de met de coalitiegenoten gemaakte afspraak ongeldig te verklaren en u onmiddellijk uit te spreken voor instelling van een parlementaire enquête. Daarmee doet u recht aan de binnen de partij gemaakte afspraken, aan de wens van de overgrote meerderheid der PvdA'ers (en Nederlanders), en aan de kern van onze sociaal-democratische waarden.
 
Bent u hier niet toe bereid, dan zullen wij deze kwestie aan de PvdA-leden voorleggen, om langs die weg af te dwingen dat u uw beloften nakomt.
 
Met vriendelijke groet,
namens de burgerbeweging 'Openheid over Irak',
 
Allard de Rooi
Oprichter
 
Meer informatie: www.openheidoverirak.nu

 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2008 |