menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2010 |
 
 
 
Actie Verhagen gewenst voor Saharaanse politieke gevangenen
 
Persbericht van Stichting Zelfbeschkking West-Sahara
 
27 april 2010 - De Stichting Zelfbeschkking West-Sahara roept de leden van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op om Minister Verhagen tot actie te bewegen in de zaak van de Saharaanse politieke gevangenen die nu al vijf weken in hongerstaking zijn.
 
Al op 14 december 2009 en op 20 april jl. heeft de Stichting minister Verhagen opgeroepen om:
 • contact op te nemen met de Verenigde Naties om een waarnemers-missie met betrekking tot de mensenrechten in Westelijke Sahara te realiseren;
 • er bij de Marokkaanse autoriteiten aan te dringen op de onmiddellijke in vrijheid stelling van :
 1. Ali Salem Tamek, eerste vice voorzitter van het Collectief van Saharaanse Mensenrechtenactivisten (CODESA) en lid van de Marokkaanse Vereniging voor de Mensenrechten (AMDH);
 2. Brahim Dahane, voorzitter van de Saharaanse Associatie van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen begaan door Marokko (ASVDH);
 3. Ahmad Anasiri, algemeen secretaris van het Saharaans Comite ter verdediging van de mensenrechten in Smara en president of AMDH – afdeling Smara;
 4. Yahdih Ettarrouzi, lid van de AMDH – afdeling El Ayun;
 5. Saleh Lebayhi, voorzitter van het Forum voor de bescherming van Saharaanse Kinderen en lid van de afdeling El Ayun Chapter van CODESA en AMDH;
 6. Rachid Sghayar, lid van het Comité Actie tegen Foltering.
De gezondheid van de politieke gevangenen gaat snel achteruit na vijf weken hongerstaking. Voor hun leven, en voor het voortbestaan van het vredesproces, wordt gevreesd. De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara dringt er bij alle partijen in het parlement aan om bij de minister voor Buitenlandse Zaken te bewegen tot bovengenoemde acties.
 
www.west-sahara.nl
 
Bijlage:
Brief aan minister Verhagen van 20 april 2010
 

 
Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken
de heer drs. M.J.M. Verhagen
Den Haag, 20 april 2010

 
Geachte heer Verhagen,
 
De verdediging van de mensenrechten behoort tot de speerpunten van het internationaal beleid van de Nederlandse overheid. Het is daarom dat wij wederom uw aandacht vragen voor de verontrustende ontwikkelingen in de Westelijke Sahara.
 
Op grond van VN resolutie 1282 en daar opvolgende zijn er maatregelen genomen om Saharaanse vluchtelingen die verblijven in Algerije in staat te stellen bezoek te brengen aan familieleden in het door Marokko beheerste deel van de Westelijke Sahara en vice versa. Het doel van de maatregelen is om vertrouwen te wekken over de voortgang van het vredesproces onder leiding van de internationale gemeenschap en zij staan in het VN-jargon bekend als "confidence building measures".
 
Op 8 oktober 2009 werden zeven Saharaanse mensenrechtenactivisten na terugkomst van een bezoek aan de Saharaanse vluchtelingenkampen in Algerije gearresteerd op beschuldiging van landverraad. De arrestatie van de groep dreigt het onderhandelingsproces over een duurzame vrede in de Westelijke Sahara, en de regio, te fnuiken.
 
De enige vrouw in het gezelschap, Dagja Lashgar, is voorlopig in vrijheid gesteld. De andere zes zitten gevangen in afwachting van berechting door een militair tribunaal. Zij zijn in hongerstaking gegaan omdat de datum van het proces niet bekend wordt gemaakt. De hongerstaking duurt inmiddels vier weken. Het betreft dezelfde groep waarvoor wij in onze brief over de situatie van mevrouw Haidar , van 14 december 2009, reeds uw aandacht hebben gevraagd:
 1. Ali Salem Tamek, eerste vice voorzitter van het Collectief van Saharaanse Mensenrechtenactivisten (CODESA) en lid van de Marokkaanse Vereniging voor de Mensenrechten (AMDH);
 2. Brahim Dahane, voorzitter van de Saharaanse Associatie van slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen begaan door Marokko (ASVDH);
 3. Ahmad Anasiri, algemeen secretaris van het Saharaans Comite ter verdediging van de mensenrechten in Smara en president of AMDH - afdeling Smara;
 4. Yahdih Ettarrouzi, lid van de AMDH - afdeling El Ayun;
 5. Saleh Lebayhi, voorzitter van het Forum voor de bescherming van Saharaanse Kinderen en lid van de afdeling El Ayun Chapter van CODESA en AMDH;
 6. Rachid Sghayar, lid van het Comité Actie tegen foltering.
 7. Dagja Lachgar, lid van het uitvoerend bestuur van de ASVDH;
Onder andere Amnesty International, Human Rights Watch, en het Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights hebben verontrusting uitgesproken over deze ontwikkeling. De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara verzoekt u zo spoedig mogelijk:
 • contact op te nemen met de Verenigde Naties om een waarnemers-missie met betrekking tot de mensenrechten in Westelijke Sahara te realiseren.
 • met de Marokkaanse autoriteiten in contact te treden om aan te dringen op de onmiddellijke in vrijheid stelling van deze mensen óf een datum voor een proces te noemen. Als het tot een proces komt verzoeken wij u om een Nederlandse waarnemer te sturen.
Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Het Marokkaans staatshoofd heeft, in een rede op zes november 2009, als voorwaarde voor terugkeer van de Saharaanse vluchtelingen uit Algerije, gesteld dat zij eerst spijt moeten betuigen. Deze houding is strijdig met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het is van het grootste belang dat ook door Nederland duidelijk wordt gemaakt dat deze Marokkaanse eis ten aanzien van de vluchtelingen onaanvaardbaar is.
 
De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is van mening dat uw inbreng noodzakelijk is voor het behoud van het lopende vredesproces inzake de Westelijke Sahara en de stabiliteit en de ontwikkeling van democratische waarden in de Maghreb regio en wij hopen op uw voortdurende betrokkenheid.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2010 |