Vredesduif met olijftak in snavel.

Politie-trainers Afghanistan

20-5-2010 Sietse Bosgra - bekend van o.a. de Vietnam-acties in de jaren vijftig - heeft een oproep verspreid tegen de uitzending van Nederlandse politie-trainers naar Afghanistan. Hieronder volgt de tekst.

 

GroenLinks heeft samen met D66 voorgesteld een Nederlandse missie naar Afghanistan te sturen om daar de politie op te leiden. Bij de Partij van de Arbeid blijken daarover aarzelingen te bestaan, de Nederlandse regering onderzoekt de mogelijkheden. Er is echter alle reden om kritisch tegen dit project aan te kijken.

Het voornaamste bezwaar tegen dit plan is dat de Afghaanse politie in de eerste plaats een onderdeel is van de oorlogsvoering en een verlengstuk van het leger. ‘Van een constructief politieoptreden in Uruzgan is geen sprake. Je kunt daar nog helemaal niet van een politiemacht spreken. Het is er oorlog, er wordt nog altijd hard gevochten.' aldus de Nederlander Paul Meijers, hoofd van het opleidingsprogramma van de Europese politie-missie in Afghanistan (EUPOL). Volgens kolonel Meijers sterft een onnodig hoog aantal politiemensen door een gebrekkige uitrusting, maar vooral ook omdat de agenten worden ingezet bij militaire operaties. ‘De agenten doen het werk van de militairen.’ Dit wordt in hetzelfde artikel bevestigd door een woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Defensie: ‘De politie-missie heeft van het begin af aan primair een focus op militaire taken’.

De door Nederland uitgezonden politie-trainers zullen onderdeel gaan uitmaken van EUPOL, de gezamenlijke politie-opleiding van de Europese Unie in Afghanistan. EUPOL heeft formeel tot taak 'civiele politie' op te leiden, maar in de praktijk is EUPOL betrokken bij de opleiding van politie voor oorlogstaken. Maar ook als de Nederlandse politie-trainers alleen civiele politie zonder counterinsugency-taken zouden opleiden dient deze uitzending afgewezen te worden. Immers, ze zullen dan andere trainers vrijmaken voor oorlogstaken.

Dat er mogelijk militairen mee moeten ter bescherming van de politie-trainers bewijst dat de politie opgeleid wordt om te werken in levensgevaarlijk oorlogsgebied. Kennelijk moeten zij zichzelf na hun opleiding maar zonder militaire bescherming zien te redden.

Waarom moeten er overigens militairen mee met de voorgestelde 50 nieuwe politiemensen. Er zijn nu al 19 Nederlandse politie-trainers in Afghanistan werkzaam, worden die ook beschermd door Nederlandse militairen? Was het plan om die na de Nederlandse terugtrekking in Afghanistan achter te laten?

Overigens, waarom moet de Afghaanse civiele politie in eigen land opgeleid worden? Duitsland, heeft van de Europese landen het grootste contingent politie-trainers in Afghanistan, maar met het oog op de snel verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan pleiten de sociaal-democratische partij SPD en de Duitse politievakbond GdP er onlangs voor de Afghaanse politie gedeeltelijk in Duitsland op te leiden. De Afghaanse minister Atmar, die over de politie-training gaat, opperde dat de Duitse opleiding van politie-officieren mogelijk naar Jordanië en Turkije overgeplaatst kan worden. De CSU-politcus Schünemann, die dit bij Atmar aankaartte zei dit voorstel te steunen.

Sietse heeft zijn oproep ondersteund met doorwrocht document dat ook vele citaten bevat. De complete tekst vindt u in de leeszaal van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid: www.vredesmuseum.nl/download/politie_afghanistan.pdf

U kunt reageren op deze oproep via 'uw reactie' rechts op deze pagina.+

20-5-2010