Vredesduif met olijftak in snavel.

Meisjes en dienstplicht

18-8-2010 In Nederland krijgen jongens van 17 nog steeds een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige. Vrouwen voor Vrede wil dat ook meisjes van 17 daarover nadenken en schreef ze het volgende:

 

Aan meisjes van 17 jaar

Als jij een jongen van 17 jaar was, dan kon je binnenkort een brief verwachten van het Ministerie van Defensie. Daarin zou je meegedeeld worden dat je bent ingeschreven als dienstplichtige en je zou worden gevraagd om na te denken over een baan bij Defensie. In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht voor jongens (mannen). Deze is niet afgeschaft, maar opgeschort. Dat wil zeggen, dat er geen gebruik van wordt gemaakt.

Voordat de dienstplicht werd opgeschort, waren jongens gedwongen om na te denken, hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Doordat jij als meisje deze brief niet krijgt, word jij niet voor de keuze gesteld en kun jij je standpunt niet kenbaar maken.

Toch is het is belangrijk, dat iedereen nadenkt over vragen van oorlog en vrede, of je
nu jongen bent of meisje. Het gaat tenslotte om jouw toekomst!

Heb je wel eens nagedacht over de volgende vragen?

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het niet beter, om zonder wapens conflicten op te lossen?

In Afghanistan en Irak zie je, dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al
doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren, om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Ook als meisje mag je een standpunt over de gewapende dienstplicht hebben. Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Misschien wil je ook wel iets doen. Bijvoorbeeld, als je zelf een
duidelijk standpunt hebt, dat je kenbaar wilt maken. Daarvoor zou je de bijgevoegde
voorbeeldbrief kunnen gebruiken.
Stuur de brief naar de Minister van Defensie of mail naar dienstplichtzaken@mindef.nl

We hopen dat deze brief je aan het denken gezet heeft en misschien ook tot actie aangespoord.

Werkgroep WEL-dadig, Vrouwen voor Vrede

Voorbeeldbrief:

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens worden ingeschreven voor de militairedienstplicht en ontvangen hierover een brief.
Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en
vrede.
Meisjes krijgen die oproep niet. Van hen wordt geen standpunt gevraagd. Dat vind ik
vreemd in deze tijd, waarin gender-gelijkheid wordt nagestreefd.

Ik heb wel nagedacht over mijn standpunt.
Middels deze brief wil ik U laten weten, dat ik principiŽle bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens.
Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creŽren van geweldloze
manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)+

Bron: Vrouwen voor Vrede, augustus 2010