Vredesduif met olijftak in snavel.

BUZA wil internet censureren

15-1-2011 De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingshulp ICCO heeft met verontwaardiging mededeling gedaan van een berisping door Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, wegens haar steun aan het nieuwsnet Electronic Intifada.

 

Electronic Intifada is een internationale NGO die vanuit een Palestijns perspectief berichten verspreidt over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Die site biedt volgens de minister een platform aan de oproep voor een boycot van IsraŽl. Het steunen van deze site staat hiermee volgens de minister diametraal tegenover het Nederlandse buitenlands beleid.

In werkelijkheid volgt de minister hiermee de in augustus 2010 aangenomen IsraŽlische wet die de regering de bevoegdheid geeft mensenrechtenorganisaties een boete op te leggen, die steun van buitenlandse organisaties krijgen. Deze wet is vooral gericht tegen mensenrechten- en vredesorganisaties, omdat die vaak een beroep doen op de internationale gemeenschap.

Een andere IsraŽlische wet die Uri Rosenthal hier toepast is de wet op het boycotverbod, die zich keert tegen propaganda voor boycot van alle ondernemingen in IsraŽl, inclusief die van de nederzettingen in bezet gebied. Wie in IsraŽl een boycot propageert kan door de strafrechter een schadeloosstelling worden opgelegd van minimaal dertigduizend sjekel aan het te boycotten bedrijf.

De minister wil met zijn optreden duidelijk maken dat het propageren van boycot ook in Nederland ongewenst is, omdat het in strijd is met het kabinetsbeleid. Het is in ieder geval in strijd met de opvattingen van gedoogpartner Gerard Wilders, die toejuicht hoe IsraŽl zich in toenemende mate ontwikkelt tot een totalitaire staat, die zich met een beroep op de Bijbelse boeken Josua en Richteren het recht toe-eigent Islamieten uit het gebied van het voormalige heilige land te deporteren. Rosenthal wekt nu de schijn dat ook de VVD en CDA het daarmee eens zijn.

ICCO steunt echter de strijd van Electronic Intifada tegen de IsraŽlisch-Palestijnse muur, omdat de aanbouw van deze muur in strijd is met het internationale recht. Zij stelt dat de interventie van de minister strijdig is met art. 90 van de Nederlandse grondwet 'de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde'. Er circuleren nu petities waarin geŽist wordt dat Uri Rosenthal als minister aftreedt wegens schending van het internationaal recht. Men kan er ook aan toevoegen: wegens buitenlandse inmenging.+

Bron: ICCO en IsraŽlische Vrouwen voor Vrede, 14-1-2011