Vredesduif met olijftak in snavel.

Afghanistan en GroenLinks

7-11-2011 Het Afghanistan Initiatief GroenLinks heeft GroenLinksleden gevraagd om een oproep aan de Tweede Kamerfractie te doen om niet akkoord te gaan met het oprekken van de politietrainingmissie in Kunduz. De tekst van de oproep volgt hieronder.

 

Begin dit jaar heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, ondanks grote weerstand vanuit de partij, ingestemd met een politietrainingsmissie in Afghanistan. De fractie vond dit verantwoord nadat ze van de regering de toezegging had gekregen dat de training uitsluitend de Afghaanse uniformed police (AUP) zou betreffen, dat het opleidingsprogramma fors zou worden uitgebreid met onderdelen over mensenrechten en het in onze ogen "normaal" omgaan met burgers en dat deze politie-agenten geen rol zouden spelen in offensieve militaire acties van de NAVO en het Afghaanse leger.

Vele briefschrijvers en ondersteuners van het door ons gevormde Afghanistan-Initiatief binnen GroenLinks en zeer veel GroenLinksleden hebben zich niet door deze toezeggingen laten overtuigen en bleven tegen deze missie. Maar ze konden de fractie er uiteindelijk niet van overtuigen haar steun in te trekken. We beloofden jullie in onze e-mail afgelopen voorjaar de zaak kritisch te blijven volgen en jullie op de hoogte te houden.

De afgelopen maanden is er van alles aan de hand geweest rond de missie. Materialen die niet op tijd waren aangekomen, een zich verslechterende veiligheidssituatie in Kunduz, een Nederlandse defensie-minister die die missie - in onze ogen overigens naar waarheid - gewoon militair noemt, tamelijk grote schendingen van mensenrechten waar de politie in Kunduz zich schuldig aan blijkt te maken en 1/3 van de door Nederland uitgezonden politietrainers die voortijdig naar huis worden gestuurd omdat er voor hen geen werk blijkt te zijn. We hebben ons daarover met de fractie onderhouden, maar al die gebeurtenissen bleken op zich niet belangrijk genoeg te zijn om "de stekker eruit te trekken".

Afgelopen vrijdag, nog geen week voor het Kamerdebat van aanstaande woensdag (9-11-2011) over de voortgang van de missie in Kunduz, heeft de regering de Kamer een brief geschreven waarin ze vaststelt dat de nog geen jaar geleden gemaakte inventarisatie van wat in Kunduz nuttig en nodig zou kunnen zijn aan politietrainingen inmiddels achterhaald is en dat de missie qua omvang of qua taken aangepast moet worden.

We roepen in herinnering dat de missie vorig jaar door de regering is voorgesteld om daarmee uitvoering te geven aan de motie Peters/Pechtold waarin overigens gevraagd werd om EUPOL-trainers of iets vergelijkbaars. De in het kader van een EU-missie uitgezonden EUPOL-trainers trainen vooral het (hogere) politiekader. Op basis van haar eigen inventarisatie van de behoefte aan trainers in Afghanistan heeft de regering de Kamer ervan overtuigd dat naast die EUPOL-trainers ook militaire NTM-A (NAVO Trainings Missie - Afghanistan) trainers mee moesten om 'politiemensen' te trainen. Daardoor werd de politietrainingsmissie een stuk militairder dan in de motie Peters/Pechtold was voorzien.

De Kamer krijgt nu, nog geen jaar later, te horen dat de uiteindelijk veel minder behoefte is aan onze Nederlandse militaire politietrainers. In plaats van 20 hoeven er maar 10 trainers afkomstig uit de marechaussee naar Afghanistan gestuurd te worden. Naar ons oordeel zou de GroenLinks Tweede Kamerfractie de regering duchtig aan de tand moeten voelen hoe deze omstandigheden zich zo snel hebben kunnen wijzigen, waar de oorspronkelijke inschatting op was gebaseerd en of de regering de Kamer niet doelbewust, zonder noodzaak en tegen haar zin een militaire missie heeft ingetrokken. Als daar geen bevredigend antwoord op komt, dan zou dat voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks reden moeten zijn om geen vertrouwen meer in door de regering aangeleverde informatie te hebben en de stekker er uit te trekken.

Om haar missie overeind te houden stelt de regering in haar recente brief voor om andere taken voor de 10 overtollige trainers te zoeken. De regering legt in haar brief twee mogelijkheden aan de Kamer voor:

- De ene optie betreft het opleiden van AUP-politiemensen afkomstig uit andere, in noord-Afghanistan gelegen provincies. Dat zou betekenen dat de begeleiding in het veld, deelname aan de vervolgopleiding en vooral het achteraf monitoren van deze politiemensen een stuk complexer of onmogelijk wordt.

- De tweede optie is het opleiden van de Afghaanse grenspolitie (ABP). Op dit moment is dit, ook volgens de regeringsbrief, "een militair georganiseerd onderdeel van de Afghaanse politie die ten behoeve van offensief militaire doeleinden kunnen worden ingezet".

Er zouden echter volgens de regering in Afghanistan plannen bestaan, om de ABP te splitsen in een militair deel en een civiel deel. Dit laatste deel zou dan meer vergelijkbaar zijn met onze marechaussee en vooral gewone grenscontroles uitoefenen en vliegvelden bewaken. Het eerstgenoemde deel is er voor de grensverdediging tegen gewelddadige groepen en smokkelbendes die de grens over willen steken. Hoewel die opsplitsing nog maar een plan is en de uitvoering daarvan volgens schattingen wel eens anderhalf jaar zouden kunnen gaan duren, meent de regering dat het toch reŽel is om alvast te beginnen het (toekomstig) civiele deel van die grenspolitie te helpen trainen zonder dat wordt aangegeven wat deze mensen na die paar weken training voor taken krijgen. Ook is volstrekt onduidelijk of de begeleiding van 5 maanden door onze POMLT's wel mogelijk is.

Het gaat hier nog maar om plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden, maar vanzelfsprekend wil de regering a.s. woensdag van de Kamer horen of ze iets in de twee gepresenteerde opties tot uitbreiding van de missie ziet. Uit contacten met de Kamerfractie maken wij op dat GroenLinks niet op voorhand "nee" wil zeggen, waarmee ze de regering de mogelijkheid biedt om de fractie in de toekomst voor het blok te zetten. Als ze op 9 november welwillend op het voorstel heeft gereageerd kan ze dan niet meer terug.

Wij roepen de fractie op om:

* de regering zeer kritisch te bevragen hoe het kan dat de Kamer nog geen jaar geleden heel andere informatie over de behoefte aan politietrainers in Afghanistan heeft gekregen dan nu;

* mocht dat antwoord niet bevredigend zijn, op grond hiervan de steun aan de missie op te zeggen;

* en onafhankelijk van dat antwoord niet akkoord te gaan met verder oprekken van de Nederlandse NAVO-trainingsmissie, in ieder geval niet met het onderdeel waarbij naast de Afghan Uniformed Police in de toekomst ook de grenspolitie (Afghan Border Police) zou worden getraind.


Bent u lid van GroenLinks en wilt u bovenstaande oproep steunen, dan vragen we u om deze met Uw ondertekening voor de wekelijkse fractievergadering op dinsdagochtend 8 november en in ieder geval voor het algemeen overleg op woensdag 9 november naar de hele fractie te sturen.


E-mail-adressen: j.sap@tweedekamer.nl, m.peters@tweedekamer.nl, w.vgent@tweedekamer.nl, t.dibi@tweedekamer.nl, bruno@braakhuis.net, lvt@xs4all.nl, arjanelfassed@mac.com, linda.voortman@gmail.com, rikgrashoff@wanadoo.nl, contactm@jesseklaver.nl+

7-11-2011