Vredesduif met olijftak in snavel.

Nederland stopt steun UAWC

27-1-2022 Negenentwintig Nederlandse organisaties spreken in krachtige termen hun bezorgdheid uit over de beslissing van de Nederlandse regering om de samenwerking met de Palestijnse organisatie Union of Agricultural Work Committees (UAWC) voortijdig te beŽindigen en de financiering in te trekken.

 

Tekst van het statement:

Op 5 januari 2022 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de Kamer de appreciatie gedeeld van het externe onderzoek naar de Palestijnse organisatie UAWC. UAWC verricht sedert vele jaren belangrijk werk ten behoeve van boeren en vissers in de bezette Palestijnse gebieden en heeft al sinds 2007 een samenwerkingsverband met Nederland.

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat, zoals de aantijgingen luidden, UAWC banden onderhield met de Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Uit de brief van de ministers blijkt verder dat:

- er geen bewijs is gevonden voor financiŽle banden tussen UAWC en de PFLP;
- er geen bewijs is gevonden voor een organisatorische eenheid met-, of door aansturing door PFLP;
- er geen bewijs is dat stafleden of bestuursleden van UAWC hun positie gebruikt hebben voor terroristische activiteiten of om terroristische activiteiten te steunen.

Het kabinet oordeelt dat op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd kan worden dat er organisatorische banden zijn tussen UAWC en PFLP. Wel zou er sprake zijn van individuele banden van UAWC medewerkers met PFLP. 1 Het kabinet rekent UAWC dit zwaar aan en heeft om die reden de samenwerking stopgezet. In dezelfde brief wordt tevens gemeld dat de IsraŽlische regering informatie aan Nederland heeft verstrekt over het plaatsen van de zes Palestijnse ngo's op de terrorismelijst. Nederland is deze informatie nog aan het beoordelen, maar er is inmiddels al sprake van een verscherpte due dilligence-verplichting bij het beoordelen van projectaanvragen.

De ondertekende organisaties betreuren het besluit van de Nederlandse regering om de samenwerking met UAWC stop te zetten. Allereerst is de beslissing genomen op basis van een twijfelachtige onderbouwing en heeft het onderzoek duidelijk aangetoond dat er geen sprake was van financiŽle of organisatorische banden tussen UAWC en de PFLP. De beslissing is gebaseerd op het feit dat medewerkers van UAWC banden zouden hebben met de PFLP. Dit gaat echter in tegen Europees beleid: in maart 2020 verwittigde de EU het Palestijnse NGO-netwerk dat geen enkele maatschappelijke organisatie enig natuurlijk persoon mag discrimineren op basis van politieke affiniteit. Bovendien is de vraag of van maatschappelijke organisaties gevraagd mag worden of (en in hoeverre) zij de politieke affiniteit en banden met andere organisaties controleren. De beslissing gaat (ook daarom) in tegen de vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast is deze beslissing, mede door het moment waarop die genomen is, door de IsraŽlische regering, de IsraŽlische media en door de internationale gemeenschap geÔnterpreteerd als het gevolg geven van Nederland aan de eerdere beslissing van IsraŽl om de zes Palestijnse organisaties (waaronder UAWC) op de terrorismelijst te plaatsen. Hiermee creŽert Nederland een gevaarlijk precedent en draagt het bij aan mogelijk onherstelbare schade aan het Palestijnse maatschappelijk middenveld.

Voor het reeds in oktober genomen, hoogst omstreden IsraŽlische besluit om de zes organisaties tot terroristische organisaties te verklaren heeft IsraŽl tot op heden geen onderbouwing kunnen aanleveren. 2

Inmiddels is het voor veel Nederlandse en Europese partnerorganisaties van deze zes Palestijnse ngo's moeilijk of onmogelijk om contractueel de gecommitteerde financiŽle middelen over te maken. Er is dus al sprake van de facto uitvoering van de beslissing van IsraŽl.

De ondergetekende organisaties roepen de Nederlandse regering nogmaals met klem op om niet bij te dragen aan de uitholling van het Palestijnse maatschappelijke middenveld en om:

- Het besluit om de samenwerking met UAWC te beŽindigen, te herzien;
- Publiekelijk steun uit te spreken voor het Palestijns maatschappelijk middenveld en steun aan 
het Palestijns maatschappelijk middenveld te vergroten of in ieder geval de geldende afspraken 
na te komen;
- Te komen met een deugdelijk plan van aanpak voor toekomstige gevallen waarin 
maatschappelijke organisaties worden beschuldigd van terrorisme en waarin de adviezen van VN-rapporteur voor antiterreur en de bescherming van mensenrechten in acht genomen zijn;
- Zolang de door IsraŽl verstrekte informatie over de zes Palestijnse ngo's nog wordt beoordeeld, 
ervoor te zorgen dat de financiŽle stromen naar de Palestijnse partnerorganisaties doorgang 
kunnen blijven vinden;
- Zich publiekelijk uit te spreken tegen de beslissing van de IsraŽlische regering om de zes NGO's tot 
terroristische organisaties te verklaren en deze beslissing te veroordelen als een ongeoorloofde inperking van de ruimte van het Palestijnse maatschappelijk middenveld en de IsraŽlische regering op te roepen om het betreffende besluit met onmiddellijke ingang in te trekken;
- Informatie te verstrekken over de nieuwe due diligence procedure die de Nederlandse vertegenwoordiging heeft opgezet om Palestijnse organisaties te screenen.

1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z00093&did=2022D00176

2 https://www.972mag.com/israel-document-palestinian-ngos/

Gesprek met ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (verslag Martijn de Rooi):

Een afvaardiging van de organisaties die hebben ondertekend heeft intussen een gesprek over de kwestie rond UAWC en de andere zogenaamd 'terroristische' Palestijnse ngo's gehad met bij de kwestie betrokken ambtenaren van het ministerie van BuZa. Dat was tamelijk ontluisterend. Zij bevestigden zonder blikken of blozen dat het kabinetsbesluit om de subsidie voor UAWC te staken een 'politiek besluit' was (in mijn woorden: een capitulatie voor IsraŽlische pressie). En dat er geen sprake van is dat IsraŽlisch terrorisme (dat onvergelijkbaar veel groter is dan het Palestijnse, denk alleen al aan de dagelijkse terreur van een bezetting) langs dezelfde strenge meetlat wordt beoordeeld en vergelijkbare consequenties zou kunnen krijgen. Dat wisten we natuurlijk al, maar het blijft schokkend om ambtenaren het recht voor z'n raap te horen bevestigen. Met het UAWC-besluit bewijst Nederland eens te meer dat het tot het brede kamp van landen behoort dat de IsraŽlische bezettingspolitiek feitelijk steunt en vrede in de weg staat. Verandering zal door druk van buitenaf, vanuit de samenleving, moeten komen.

Organisaties die het statement hebben ondertekend:

The Rights Forum

ELSC

PAX

SOMO

Cordaid

Hivos

Action Aid

Both ENDS

WO=MEN

Women's Initiatives Network

Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede

Human Security Collective

Transnational Institute

Friends of the Earth International

Kairos Sabeel

PalestineLink

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

gate48

Een Ander Joods Geluid (EAJG)

Kifaia

Plant een Olijfboom

Palestina Komitee

Stichting Humanistisch Vredesberaad

Stichting VD AMOK

Stichting Vrij Oost Timor

Vredesbeweging Pais

Haags Vredesplatform

STAD

VOND

Inmiddels hebben ook buitenlandse en internationale organisaties hun steun voor dit statement uitgesproken. Daardoor is het aantal ondertekenende organisaties opgelopen tot 60. Zie:†https://rightsforum.org/nieuws/internationale-coalitie-eist-hervatting-nederlandse-subsidie-aan-palestijnse-ngo-uawc/

Bron: The Rights Forum