Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesbeweging trots op acties

26-9-2008 Vredesorganisaties verklaren trots te zijn op de burgerlijk ongehoorzame en andere wetsovertredende acties rond de stationering van Amerikaanse kernwapens op de vliegbasis Volkel (Noord-Brabant). Acties die altijd geweldloos zijn geweest.

 

Zij hebben dit gezegd in een gezamenlijke verklaring in de aanloop naar de verkiezing van de beste, leukste actie van de laatste 40 jaar (1968-2008). Deze verkiezing wordt georganiseerd door 'Trots op Acties' en is een reactie op de ophef die in de politiek is ontstaan rond wetsovertredingen bij acties in de tachtiger jaren.

De verdere tekst van de verklaring volgt onderstaand:

Tot de grootste successen behoort het buitmaken van documenten van de Amerikaanse en Nederlandse luchtmacht op de vliegbasis die het bewijs leverden van de aanwezigheid van kernwapens aldaar. De documenten werden afgeleverd bij en gepubliceerd door AMOK in 2000.

Door de regering werd en wordt steevast geweigerd openheid te geven over de aanwezigheid van atoombommen op Volkel, ondanks herhaaldelijke vragen door burgers en Kamerleden. Diverse Kamerleden betoonden zich destijds dan ook blij met het naar buiten komen van deze documenten.

Daarnaast vestigden een aantal grote burgerinspecties en diverse kleinere acties met regelmaat de aandacht op de kernwapens op Volkel en gaven aldus uitdrukking aan het verzet daartegen.

In tegenstelling tot de door politiek en media georkestreerde spijtcultuur na de openbaringen van het opgestapte Kamerlid Wijnand Duyvendak over zijn betrokkenheid bij een inbraak bij het Ministerie van Economische Zaken (de Wraak van Jhr. Mr. De Braauw), zijn wij nog steeds van mening dat burgerlijk ongehoorzame en andere wetsovertredende acties geoorloofd, nuttig en noodzakelijk kunnen zijn in de strijd tegen de immorele en illegale kernwapenpolitiek. Zeker zolang de overheid haar politiek van stilzwijgen volhoudt.

De voortdurende aanwezigheid van kernwapens in Nederland, en het opleiden van Nederlandse F16-piloten en het regelmatig oefenen om deze af te kunnen werpen, zijn strijdig met het internationaal recht. In 1996 oordeelde de hoogste rechterlijke instantie ter wereld, het Internationaal Gerechtshof, dat het gebruiken van en dreigen met (met inbegrip van het voor handen hebben van) kernwapens in het algemeen onverenigbaar is met het humanitaire en oorlogsrecht.

De Nederlandse kernwapenpolitiek staat ook op gespannen voet met het Non-Proliferatie Verdrag, waarin de deelnemende landen (waaronder Nederland) zich verplicht hebben te werken aan nucleaire ontwapening.

Met de acties op Volkel geven vredesactivisten bovendien invulling aan de, na de Tweede Wereldoorlog in de Neurenberg-principes, vastgelegde plicht om er alles aan te doen oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid te voorkomen of te stoppen.

Onderstaande vredesorganisaties zullen zich blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld en hopen dat er weinig acties meer nodig zullen zijn doch indien noodzakelijk dat er geweldloze acties, in welke vorm dan ook, zullen blijven volgen om de stationering van kernwapens op Volkel aan de kaak te stellen en het daadwerkelijke verzet daartegen vorm te geven.

Ondertekenaars:
Akties tegen Kernwapens, VD AMOK, Campagne tegen Wapenhandel, Fonds Vredesprojecten, Franciskaanse Vredeswacht, Haags Vredes Platform, Humanistisch Vredes Beraad, Is Het Hier Oorlog?, Kerk en Vrede, LAKA - Landelijk
Kernenergie Archief, Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Onkruit Steungroep, PAIS, Kollektief Rampenplan, Stichting Atoomvrijstaat, Stop de Wapenwedloop, Tribunaal voor de
Vrede, Vereniging van Juristen voor de Vrede, Stichting Vredesburo Eindhoven, Vredesburo Heerlen, Vrouwen voor Vrede-Amsterdam, Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), World Information Service on Energy (WISE) en Stichting Miljoenen zijn Tegen.+

26-9-2008